ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΟΣ

To ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)» σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 και 4 του Ν. 4052/2012 αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)».

Ειδικότερα, ο παραπάνω Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ μετατράπηκε αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012, κατόπιν της απόφασης της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των ασφαλισμένων «Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ)», σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002.

Η αναλογιστική μελέτη και το υπ’ αριθμ. 2071/13-2-2013 συμβόλαιο – καταστατικό της Συμβ/φου Αθηνών Κλεοπάτρας – Μαρίας Παπαρρηγοπούλου, το οποίο υπογράφεται από την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος, την Ένωση Συνταξιούχων Ασφαλιστών και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, εγκρίθηκαν με την απόφαση 51020/4883//105/21-2-2013 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η εγκριτική αυτή απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 411 Β/22-2-2013. Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ άρχισε να λειτουργεί από 1.3.2013.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής του και απαρτίζεται από 90 μέλη:

Πρόεδρος

Συκαμιάς Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Αντωνάκη – Κυδώνη Μαργαρίτα

Μέλη

40 εκπρόσωποι της Ο.Α.Σ.Ε
20 εκπρόσωποι της Ε.Α.Ε.Ε
20 εκπρόσωποι της Ένωσης Συνταξιούχων Ασφαλιστών
10 κοινοί εκπρόσωποι ΟΑΣΕ-Σ.Ε.Μ.Α-Π.Ο.Α.Δ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος

Παπαδόγιαννης Χρήστος

Αντιπρόεδρος

Αντωνάκη – Κυδώνη Μαργαρίτα

Γενικός Γραμματέας

Πετσαλάκης Ιωάννης

Μέλος

Κολαϊτης Σπύρος

Μέλος

Λευθεριώτης Σπυρίδων

Μέλος

Ξηρόπουλος Σταύρος

Μέλος

Πολίτης Ιωάννης

Μέλος

Σκανδάλης Βασίλειος

Μέλος

Ταβλαρίδης Ιωάννης

Διευθύντρια

Εξαρχάκου Αικατερίνη

Οι Υπηρεσίες του Ταμείου είναι:

Υπηρεσία Λογιστηρίου

(εσωτερικό 5)

Υπηρεσία Επενδύσεων & Χρηματοοικονομικού κινδύνου

(εσωτερικό 24)

Υπηρεσία Εισφορών

(εσωτερικό 9)

Υπηρεσία Πληροφορικής

(εσωτερικό 15)

Υπηρεσία Παροχών

(εσωτερικό 4)

Υπηρεσία Διοικητικής Υποστήριξης & Γραμματείας

(εσωτερικό 28)