Συνοπτική Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων 31-12-2018 με 31-12-2023

2023 2022 2021 2020 2019 2018
ΜΕΤΡΗΤΑ &
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
12.335.152€ 53.813.227€ 163.367.746€ 93.515.549€ 87.137.044€ 97.357.171€
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 168.889.789€ 126.105.779€ 98.396.052€ 124.927.416€ 132.621.815€ 117.187.130€
OMOΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΝΕW GGBs)
37.684.469€ 59.494.242€ 104.469.824€ 120.842.894€ 129.106.707€ 136.807.961€
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 184.056.901€ 160.072.907€ 138.568.991€ 132.291.012€ 130.201.403€ 121.055.148€
METOXEΣ 340.262.666€ 277.562.650€ 247.884.287€ 243.541.668€ 213.886.892€ 213.886.892€
ΑΚΙΝΗΤΑ 6.980.000€ 6.068.000€ 4.997.000€ 5.144.000€ 4.104.000€ 3.856.965€
PRIVATE EQUITIES 5.498.592€ 3.038.722€ 1.469.276€ 3.452.974€ 2.331.886€
HEDGE FUNDS 5.922.320€ 7.137.853€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 761.629.889€ 693.293.380€ 759.153.176€ 723.715.512€ 699.389.747€ 619.383.469€