Συνοπτική Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων 31-12-2016 με 31-12-2018

  31-Δεκ-2018 31-Δεκ-2017 31-Δεκ-2016
ΜΕΤΡΗΤΑ &
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
97.357.171€ 74.821.608€ 18.454.779€
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 117.187.130€ 120.845.672€ 116.764.181€
OMOΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΝΕW GGBs)
136.807.961€ 166.779.753€ 101.964.400€
METOXEΣ 143.119.095€ 141.869.049€ 141.105.072€
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 121.055.148€ 106.861.644€ 167.878.078€
ΑΚΙΝΗΤΑ 3.856.965€ 3.608.148€ 4.531.857€
ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤτΕ 0 € 0 €  0 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 619.383.469€ 614.785.874€ 550.698.367€