Συνοπτική Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων 31-12-2018 με 31-12-2021

2021 2020 2019 2018
ΜΕΤΡΗΤΑ &
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
163.367.746€ 93.515.549€ 87.137.044€ 97.357.171€
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 98.396.052€ 124.927.416€ 132.621.815€ 117.187.130€
OMOΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΝΕW GGBs)
104.469.824€ 120.842.894€ 129.106.707€ 136.807.961€
METOXEΣ 247.884.287€ 243.541.668€ 213.886.892€ 213.886.892€
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 138.568.991€ 132.291.012€ 130.201.403€ 121.055.148€
ΑΚΙΝΗΤΑ 4.997.000€ 5.144.000€ 4.104.000€ 3.856.965€
PRIVATE EQUITIES 1.469.276€ 3.452.974€ 2.331.886€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 759.153.176€ 723.715.512€ 699.389.747€ 619.383.469€