Συνοπτική Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων 31-12-2016 με 31-12-2018

  2020 2019 2018
ΜΕΤΡΗΤΑ &
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
93.515.549€ 87.137.044€ 97.357.171€
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 124.927.416€ 132.621.815€ 117.187.130€
OMOΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΝΕW GGBs)
120.842.894€ 129.106.707€ 136.807.961€
METOXEΣ 243.541.668€ 213.886.892€ 213.886.892€
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 132.291.012€ 130.201.403€ 121.055.148€
ΑΚΙΝΗΤΑ 5.144.000€ 4.104.000€ 3.856.965€
PRIVATE EQUITIES 3.452.974€ 2.331.886€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 723.715.512€ 699.389.747€ 619.383.469€