06 / 09 / 2023

Αρ. πρωτ.: 3107

Προς τους μη εμμίσθους ασφαλισμένους και τις εργοδοτικές επιχειρήσεις του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4933/04-8-2023 δημοσιεύθηκε η αριθ. Δ.15/Δ’/71184/1.8.2023 Υπουργική απόφαση «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές» και στο ΦΕΚ Β΄ 5269/30.08.2023 η αριθ. Δ.15/Δ’/752452/23.08.2023 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της από στοιχεία Δ.15/Δ’/71184/1.8.2023  υπουργικής απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές» (Β’ 4933)».

Καλούμε όσους ενδιαφερόμενους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω υπουργικών αποφάσεων (δείτε συνημμένα αρχεία) να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Υπηρεσία Εισφορών του Ταμείου, Σακκάς Άγγελος-Τηλ.210-8221685 (εσ.11)  Fax.210-8225136  Site: www.teaeapae.gr) για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων.

 

Για το Ταμείο

Η Διευθύντρια

Αικατερίνη Εξαρχάκου

 

Επισυναπτόμενα ΦΕΚ:

  1. ΦΕΚ 2023 Τεύχος B04933 31-08-2023
  2. ΦΕΚ 2023 Τεύχος B05269 31-08-2023