08 / 03 / 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΝΠΙΔ «ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ / Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης – Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρίες να καταθέσουν τις προτάσεις τους αναφορικά με την ανάληψη του έργου «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ για το έτος 2018» με αποδέκτες τα παιδιά των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Ταμείου μας.
Πλήθος παιδιών: Κυμαίνεται από 600 έως 1200 παιδιά.
Κατασκηνωτική περίοδος: από 16/6 έως 31/8/2018.
Προτάσεις, σχετικά έγγραφα και στοιχεία επικοινωνίας παραδίδονται εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο του Ταμείου (Πατησίων 48, Αθήνα, 10682) μέχρι τις
14/03/2018 με την ένδειξη «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ για το έτος 2018».
Ο φάκελος μπορεί να περιέλθει και ταχυδρομικά με αποδεικτικό αποστολής μέχρι τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.
Εναλλακτικά οι προτάσεις συνεργασίας μπορούν να σταλούν στο e-mail info@teaeapae.gr μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις: info@teaeapae.gr.