16 / 02 / 2017

Αθήνα 16/02/2017

Την  Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η έβδομη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ μετά από πρόσκληση του προέδρου του κ. Γ. Συκαμιά

στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του που εκπροσωπούν τους εργοδότες, τους  συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, που ασφαλίζονται στο Ταμείο.

Το Γενικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης με ιδιαίτερη έμφαση  στο ζήτημα της έγκρισης της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου για αποδοχή της συμφωνίας μεταξύ της ΕΑΕΕ και της ΟΑΣΕ στο ζήτημα των εργοδοτικών εισφορών του Ταμείου και των αντίστοιχων παραρτημάτων.
Το Γενικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ομόφωνης αποδοχής της συμφωνίας ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Καταστατικού και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου.
Η διαδικασία διεξήχθη μέσα σε πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας και πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Ταμείου με σκοπό  την διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του.