07 / 07 / 2016

Αθήνα, 04/07/2016

Την  Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η έκτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ μετά από πρόσκληση του προέδρου του κ. Γ. Συκαμιά, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργοδοτών, των συνταξιούχων και των εργαζομένων, μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών που ασφαλίζονται στο Ταμείο.

Την  Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η έκτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ μετά από πρόσκληση του προέδρου του κ. Γ. Συκαμιά, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργοδοτών, των συνταξιούχων και των εργαζομένων, μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών που ασφαλίζονται στο Ταμείο.

Το Γενικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ξεκινώντας από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2015 – 31.12.2015. Αποτελεί σημαντική επιτυχία ότι το  Ταμείο παρά την μεγάλη μείωση των εργοδοτικών εισφορών των ασφαλιστικών εταιριών το έτος 2015 και την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων επέτυχε κέρδη ύψους 28.872.000 €, λόγω κυρίως της επιτυχημένης διαχείρισης των επενδύσεών του.

Το Γενικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της εναρμόνισής του με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών καθώς και του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και των σύγχρονων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, ενέκρινε τις τροποποιήσεις των κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας, Κανονισμού Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής και Κανονισμού Επενδύσεων. Το Ταμείο πρωτοπορώντας για άλλη μια φορά, προχώρησε στην τροποποίηση των παραπάνω κειμένων, προκειμένου μεταξύ των άλλων να πάρει και την τυπική έγκριση για την Αυτοδιαχείριση των επενδύσεών του, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ακολούθησε η έγκριση τροποποίησης των άρθρων 6 παρ. 3 και 10 παρ. 6 του καταστατικού του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ αναφορικά με τον έλεγχο των εισφορών των ασφαλιστικών εταιριών.
Είναι αξιοσημείωτο ότι όλοι οι ομιλητές, ανεξαρτήτως των επί μέρους τοποθετήσεών τους,  σημείωσαν τόσο την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην λειτουργία στην οργάνωση και στον εκσυγχρονισμό του Ταμείου όσο και στην εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Στοιχεία τα οποία, μαζί με την διαχείριση των αποθεματικών του, το κατατάσσουν ανάμεσα στα πιο σύγχρονα Επαγγελματικά Ταμεία της χώρας μας αλλά και της Ε.Ε..
Κατά την συνεδρίαση το Γενικό Συμβούλιο, συζήτησε και το φλέγον θέμα των εργοδοτικών εισφορών των ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες δεν καταβάλλονται από 1/1/2016, και αποφάσισε την έκδοση του συνημμένου ψηφίσματος.